Ensiklopedia Islam
Advertisement

Kompilasi Hukum Islam (KHI)[]

Buku I. Hukum Perkawinan[]

Bab I. Ketentuan Umum
Bab II. Dasar-Dasar Perkawinan
Bab III. Peminangan
Bab IV. Rukun dan Syarat Perkawinan
Bab V. Mahar
Bab VI. Larangan Kawin
Bab VII. Perjanjian Perkawinan
Bab VIII. Seks Saat Hamil
Bab IX. Beristeri Lebih Dari Satu Orang
Bab X. Pencegahan Perkawinan
Bab XI. Batalnya Perkawinan
Bab XII. Hak dan Kewajiban Suami Isteri
Bab XIII. Harta Kekayaan dalam Perkawinan
Bab XIV. Pemeliharaan Anak
Bab XV. Perwalian
Bab XVI. Putusnya Perkawinan
Bab XVII. Akibat Putusnya Perkawinan
Bab XVIII. Rujuk
Bab XIX. Masa Berkabung

Buku II. Hukum Kewarisan[]

Bab I. Ketentuan Umum
Bab II. Ahli Waris
Bab III. Besarnya Bahagian
Bab IV. Aul dan Rad
Bab V. Wasiat
Bab VI. Hibah

Buku III. Hukum Perwakafan[]

Bab I. Ketentuan Umum
Bab II. Fungsi, Unsur-Unsur, Syarat-Syarat Wakaf
Bab III. Tatacara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf
Bab IV. Perubahan, Penyelesaian dan Pengawasan Benda Wakaf
Bab V. Ketentuan Peralihan

Rampaian[]

Advertisement