Ensiklopedia Islam
Baris 10: Baris 10:
   
 
== Daftar pustaka ==
 
== Daftar pustaka ==
* {{Ar}} Thabarani (w. 360 H). [http://shamela.ws/index.php/book/28171 Al-Mu'jam al-Ausath]. 9489 hadis. Kairo: Dar al-Haramain. [http://shamela.ws/ Al-Maktabah asy-Syamilah].
+
* {{Ar}} Thabarani (w. 360 H). [http://shamela.ws/index.php/book/28171 Al-Mu'jam al-Ausath] (9489 hadis). Dalam: [http://shamela.ws/ Al-Maktabah asy-Syamilah] [Internet]. [Tempat tidak diketahui]: Muassasah al-Maktabah asy-Syamilah; c2005‒2011 [diakses 2012 Agu 20]. Tersedia dari: http://shamela.ws/index.php/book/28171.
 
* {{Ar}} -----. Al-Mu'jam al-Ausath. 11544 hadis. [http://www.sonnhonline.com/ sonnhonline.com].
 
* {{Ar}} -----. Al-Mu'jam al-Ausath. 11544 hadis. [http://www.sonnhonline.com/ sonnhonline.com].
   

Revisi per 19 Agustus 2012 19.57

831 843
7307

Lihat pula

Daftar pustaka