ویکیای اسلام
Advertisement

باور به اینکه خدا برای ابلاغ سخن خود به انسان پیامبرانی را از میان خود آنها برگزیده‌است اصل نَبُوّت نام دارد.


در دین اسلام نبوت یکی از پنج اصل دین است و مسلمانان براین باورند که آخرین پیام‌آور خدا محمد ابن عبدالله‌ است. به اعتقاد مسلمانان عدم اعتقاد به خاتمیت محمد، نامسلمانی است و آنها بر این باورند که این موضوع نامنطبق بر نص قرآن است.

پیوند به بیرون[]الگو:Wikireadr

Advertisement