ویکیای اسلام
Advertisement

سوره قصص سوره ۲۸ از قرآن است و ۸۸ آیه دارد.

منابعالگو:Wikireadr

Advertisement