ویکیای اسلام
Advertisement

سوره عنکبوت سوره ۲۹ از قرآن است و ۶۹ آیه دارد.

الگو:Wikireadr

Advertisement