ویکیای اسلام
Advertisement

سوره ص سوره ۳۸ از قرآن است و ۸۸ آیه دارد.الگو:Wikireadr

Advertisement