ویکیای اسلام
Advertisement

سوره رعد سوره ۱۳ از قرآن است و ۴۳ آیه دارد.

Advertisement