ویکیای اسلام
Advertisement

قرآن، برای حیوانات مرتبه پایین تری از انسان‌ها قائل است و انسان را اشرف مخلوقات می‌داند؛ با این حال قرآن از مسلمانان خواسته‌است که با حیوانات به ملایمت و مهربانی رفتار کنند، و از بدرفتاری با آنها بپرهیزند.

در قرآن[]

قرآن، برای حیوانات مرتبه پایین تری از انسان‌ها قائل است و انسان را اشرف مخلوقات می‌داند؛ با این حال قرآن از مسلمانان خواسته‌است که با حیوانات به ملایمت و مهربانی رفتار کنند، و از بدرفتاری با آنها بپرهیزند. بر اساس قرآن، حیوانات نیز هماهنگ با تمام آفرینش، به ستایش خدا می‌پردازند؛ هرچند این ستایش به زبان آدمیان فهمیده نمی‌شود. قرآن صریحاً خوردن گوشت حیوانات را جایز شمرده است؛ هرچند برخی صوفیان به گیاهخواری روی آورده‌اند، اما منع خوردن گوشت حیوانات جایی در قرآن و سنت ندارد. خوردن گوشت خوک، گوشت سگ و مردار در اسلام ممنوع شده است؛ همچنین حیواناتی که در حین ذبح آنها نام غیرخدا برده می‌شود، نباید خورده شوند.

در قرآن، بیش از دویست آیه به موضوع حیوانات می‌پردازد، و شش سوره به نام‌های حیوانات اسم گذاری شده‌اند. واژه حیوان در قرآن تنها برای اشاره به جهان آخرت به کار رفته‌است، و برای جانوران، واژه دابه استفاده شده‌است.

سنت[]

بر اساس سنت، قفس کردن حیوانات، زدن آنها و واداشتن آنها به جنگ با یکدیگر برای سرگرم کردن انسانها، ممنوع است. کشتن حیوانات، ولو حیوانات کوچک، در حج برای محرم ممنوع است. محمد، شترش قسوه و گربه اش معزه را بسیار دوست می‌داشت.

منابع[]

  • ویکپدیای انگلیسیالگو:Wikireadr

Advertisement