ویکیای اسلام
Advertisement


سوره حدید سوره ۵۷ از قرآن است و ۲۹ آیه دارد.معنی لغوی حدید آهن است.

منابع[]


الگو:Wikireadr

Advertisement