ویکیای اسلام
Advertisement

جَهاد یکی از مفاهیم دین اسلام است.

واژه جهاد از ریشه جهد به معنی کوشش و مبارزه و فعالیت است. این کوشش و مبارزه می‌تواند در عرصه‌های گوناگونی صورت گیرد از جمله کوشش در مبارزه با امیال درونی (جهاد اکبر) یا کوشش و مبارزه در راه دفاع از دین اسلام یا گسترش قلمرو اسلام (جهاد اصغر).

جهاد یکی از فروع دین واز واجبات اسلامی است. جهاد یعنی جنگیدن در راه خدا وکشته شدن در راه را جهاد می نامیم. جهاد و شهادت بسیار به هم شبیه هستند. کلمه ی جهاد حدود 108 بار در قرآن آمده است. وخداوند کسانی را که جهاد می کنند دوست دارد.

منابع[]الگو:Wikireadr

Advertisement