ویکیای اسلام
Advertisement

سوره جمعه سوره ۶۲ از قرآن است و ۱۱ آیه دارد.

Advertisement