ویکیای اسلام
Advertisement

اسلام‌گرایی مجموعه ایست از نوعی ایدئولوژی سیاسی که بر طبق آن اسلام نه تنها یک دین است بلکه فراتر از آن بوده و یک سیستم سیاسی است.

جستارهای وابسته[]

  • اصولگرایی اسلامی
  • جدایی دین از سیاست

منابع[]

  • Fuller, Graham E. (گراهام فولر) در کتاب The Future of Political Islam (آینده اسلام سیاسی) از Palgrave MacMillan (انتشارات مک میلن) سال ۲۰۰۳

الگو:Wikireadr

Advertisement