ویکیای اسلام
Advertisement


سوره احقاف سوره ۴۶ از قرآن است و ۳۵ آیه دارد.

کلمه احقاف در آیه ۲۱ این سوره آمده‌است. احقاف نام سرزمینی است در جنوب عربستان که هود پیامبر با قومش در آنجا زندگی می‌کردند. احقاف در زبان عربی به معنای شنزار است و چون این سرزمین پوشیده از شن بوده این نام را بر آن نهاده‌اند.

منابع[]

الگو:Wikireadr

Advertisement