ویکیای اسلام
Advertisement


سوره ابراهیم در مکه نازل شده و مدنی است.
الگو:Wikireadr

Advertisement